Skip to main content

Pollenöversikt

Allergener kan vara mer eller mindre framträdande under olika tider på året. Pollenallergi kan utlösas av många olika växter och grässorter. Beroende på tid på året släpper de ut sitt pollen i luften. Här kan du läsa mer om de trädarter, växter och grässorter vars pollen påverkar pollenallergiker mest och när de är aktiva.

Växtgrupper i Sverige som anses vara allergiframkallande:

Ett blad från al

Al:

Det finns två arter i Sverige: klibbal i söder och gråal i norr. Alar är sumpmarksträd som förekommer i fuktstråk, längs stränder och dikesrenar. I norra Sverige även som skogsträd. Al blommar i februari-maj och omfattningen varierar från år till år. Alblomningen är normalt avslutad i hela landet i mitten av maj.Är du allergisk mot björk kan du också ha besvär av al.

Ett blad från ask

Alm:

Det finns tre arter i Sverige: skogsalm, vresalm och lundalm. Almen är vanlig som park- och prydnadsträd på grund av sin tålighet, men numera är den hårt drabbad av almsjukan. I södra Sverige är almen i viss mån även ett skogsträd. Blommar i april-maj i södra Sverige. Är du allergisk mot björk kan du också ha besvär av alm.

Ett blad från björk

Björk:

Det förekommer tre björkarter, med underarter och varianter, i Sverige: vårtbjörk (hängbjörk), glasbjörk (med fjällbjörk) och dvärgbjörk. Björken blommar från mitten av april och framåt. I fjällkedjan lokalt så sent som i juli. Björken förekommer i alla typer av terräng och landskap. För allergiker är den vårt absolut värsta gissel.

Ett blad från bok

Bok:

Det finns en art av bok i Sverige. I Skåne bildar den skogar, i övriga landet förekommer den sporadiskt eller som parkträd. Boken blommar normalt i maj. Halterna av bokpollen är vanligen måttliga, men vissa år kan de vara höga.

Ett blad från ek

Ek:

Det finns två arter av ek i Sverige: ek och bergek. Eken blommar i maj och förekommer framförallt i odlingslandskap och kulturbygder. Det är där pollenhalterna kan vara höga, även om ek växer som skog från Skåne och upp till strax norr om Mälardalen.

Kokbanan

Groblad och kämpar:

Åtta arter i Sverige. Gruppen utgörs av lågväxta örter som växer i gräsmattor, ängar och på havsstränder. Groblad är den vanligaste och mest spridda arten. Pollen från denna grupp anses svagt allergiframkallande. De olika arterna blommar vid olika tid, varför pollen kan förekomma från maj till augusti.

Ett blad från gråbo

Gråbo:

Gråbo är ett vanligt ogräs och en av våra tre stora pollenallergener, de andra två är björk och gräs. Gråbo växer vid vägkanter, byggarbetsplatser, jordhögar, lagårdsbackar och havsstränder. Blommar i juli-augusti. Till denna grupp hör egentligen sammanlagt nio arter, men gråbo är den absolut vanligaste av dem. Övriga arter är till exempel malört, strandmalört, fältmalört och åbrodd.

Grässtrån

Gräs:

Drygt 150 arter i Sverige, varav ungefär 40 är vanliga. Timotej och hundäxing brukar nämnas speciellt vid allergitester, men alla arter anses vara allergena. Olika arter blommar vid olika tidpunkt, från maj till och med augusti. Blomningsmaximum inträffar normalt veckorna efter midsommar. Till gräsen räknas också flera nyttoväxter. Alla spannmål härrör från olika gräsarter.

Ett blad från korsört

Malörtsambrosia:

Malörtsambrosia är invandrad från Nordamerika och anses vara bland de starkast allergiframkallande av alla pollenslag, men ovanlig och oftast tillfällig. Blommar i månadsskiftet augusti-september. Påminner om gråbo och förekommer i ungefär samma miljöer i främst södra Sverige.

Ett blad från hassel

Hassel:

Hassel är en av våra tidigast blommande växter. Ibland har den släppt pollen redan i februari, långt innan tussilago lyser gul längs vägkanten, men de förekommer sällan i särskilt höga halter. Hassel växer som undervegetation i framförallt lövskogar, men även i näringsrik barrskog upp till södra Dalarna och Ångermanland. Många björkallergiker är också känsliga mot hasselpollen.

Ett blad från ängssyra

Syror och skräppor:

Låg-, medel- eller högväxta örter som växer i de flesta miljöer. Det finns 14 arter i Sverige. Ängssyra, krusskräppa, tomtskräppa hör till de vanligare. Blomningstiden varierar, men är framförallt förlagd till sommaren.

Ett ax från vide/sälg

Sälg och viden:

Det finns 28 arter i Sverige, de flesta buskar, men även träd förekommer. Till gruppen hör också alla arter av pil. Arterna inom gruppen blommar tidigt - i april och maj, lokalt i fjällkedjan även senare.