Skip to main content

Varför ökar allergier?

Familj som nyser

Allergi är Sveriges största folksjukdom. Allergi och överkänslighet drabbar en tredjedel av Sveriges befolkning. Astma och allergi blir allt vanligare i Sverige och samma utveckling kan ses i hela västvärlden

Ärftlighet

Vi vet att ärftlighet spelar en stor roll. Risken ökar om en eller båda föräldrarna har allergi, men många får besvär utan att någon i familjen är allergisk.

Så kan du minska risken att ditt barn blir allergiskt:

  • undvik tobaksrök under graviditeten
  • undvik tobaksrök i barnets miljö
  • ha bra ventilation hemma.

Kontakt med djur

På senare år har vetenskapliga studier visat att pälsdjursallergi i en del fall kan motverkas om du växer upp med pälsdjur. Dessa studier är dock motsägelsefulla och det finns fortfarande inte tillräcklig kunskap. Barn som växer upp på lantgård skulle enligt vissa studier löpa mindre risk att få allergier senare i livet. Troligen är det inte kontakten med pälsdjur som skyddar mot allergi. Det kan vara ämnen i den lantliga miljön som stimulerar immunförsvaret och skyddar mot allergi, till exempel ämnen från bakterier, s.k. endotoxiner.

Hygien

Kvinna städar för att förebygga allergier

En hypotes är att immunsystemet måste utsättas för mikroorganismer och bakterier under spädbarnstiden för att utvecklas och reagera lämpligt senare i livet. De flesta av oss lever i en allt renligare miljö, vilket kan vara ett skäl till att astma och allergi blir allt vanligare.

Kost

En del experter menar att kostförändringar kan leda till att allergier ökar. Det finns inga entydiga vetenskapliga belägg för detta, inte heller för att barnet skyddas från allergier om mamman undviker vissa livsmedel under graviditeten. Det är också oklart om amning skyddar barn mot allergier, även här visar studier olika resultat.

Föroreningar

Föroreningar kan orsaka allergier

Det är möjligt att luftföroreningar har en inverkan på allergiska besvär.

Enligt Naturvårdsverket har utsläpp av ammoniak, svaveloxider, kväveoxider och flyktiga organiska ämnen minskat kraftigt sedan 1990. Katalytisk avgasrening, samt minskad användning av bensin sedan början av 2000-talet, har haft en positiv effekt. Övergången till lågsvavelhaltiga bränslen för sjöfart, vägtrafik och uppvärmning har också spelat en stor roll.

Luftföroreningar har fortfarande stor negativ påverkan på miljö och hälsa i Sverige. Vi har mycket arbete kvar för att uppnå de miljökvalitetsmål som påverkas av utsläpp och luftföroreningar.

Tror du att du är allergisk? Läs mer om symtom på allergiska reaktioner